Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Biologisk psykologi I - Neuropsykologi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G43
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- utföra elektrofysiologiska undersökningar av hjärnan,
- använda sig av mjukvara för att analysera neurofysiologiska data,
- demonstrera hur olika psykologiska funktioner är kopplade till olika nätverk i nervsystemet inom neurofysiologi, neuropatologi och psykiatri,
- redogöra för övergripande fysiologi och funktion i människans nervsystem, hur nervsystemets celler fungerar och interagerar med varandra samt för nervsystemets utveckling och plasticitet under livscykeln,
- redogöra för de vanligaste metoderna som används inom neuropsykologisk forskning och klinik.
Kursinnehåll
Kursinnehållet belyser följande områden:
- hjärnavbildningsmetoder,
- bearbetning av hjärnavbildningsdata,
- nervsystemets struktur, celler och funktion,
- signalöverföring, transmittorsubstanser och neuropeptider,
- hjärnans anatomi och funktion, nervsystemets plasticitet, utveckling och livstidsförändringar,
- neuropsykologiska sjukdomar.
Undervisning/Arbetsformer
Laborationer, gruppövningar, seminarier och föreläsningar. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Skriftlig individuell examination samt aktivt deltagande i laborationer och seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Psykologi, grundkurs med minst 21 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Biologisk psykologi I - Neuropsykologi
Biological psychology I – Neuropsychology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 735G43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.