Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samtalsmetodik med klienter, avancerad nivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa förtrogenhet med specifik problematik och teknik i en icke-psykoterapeutisk samtalskontext med klienter som söker råd, stöd, krishantering eller vägledning,
- redogöra för skillnaden mellan olika konfliktsituationer, inre och yttre faktorer som påverkar relation med klient, problem och svårigheter under samtalssituation, samt demonstrera hur man ska hantera ramen och resurserna.
Kursinnehåll
Grundläggande utbildning i samtalsmetodik ges med i huvudsak relationell psykodynamisk inriktning men tyngdpunkten ligger på ett generiskt (skolövergripande)perspektiv, grundat på modern psykoterapiforskning, där behandlingsrelationen sätts i fokus.
Flera samtalsformat presenteras. Kursen belyser också området ur ett genusperspektiv. Den ger vidare en orientering om etiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar samt anknyter till det aktuella forskningsläget inompsykoterapiforskning.

Delkurs 1:Teori om samtalsmetodik, relation, arbetsallians, 7,5 hp
Den studerande ska utveckla kunskap om:
- individens psykologiska utveckling i ett livsperspektiv med tonvikt på barn och ungdom i en familjekontext,
- medvetna och omedvetna processer,
- vuxenlivets utvecklingsfaser,
- psykisk hälsa och ohälsa kan hänföras till individens utveckling,
- hur psykiska problems uppkomst kan vara relaterat till kön och genus,
- hur stress, trauman, konflikter och särskilda livsbetingelser kan bidra till utvecklandet av kriser och psykisk ohälsa,
- grundläggande och generella aspekter på samtalsmetodik,
- grundläggande psykoterapeutiskt förhållningssätt och om samspelet i samtalssprocessen. Lära sig betydelsen av att etablera och vidmakthålla en relation,
- etiska frågor rörande samtalssinsatser samt kunna regler och lagstiftning avseende,journalföring och sekretess.

Delkurs 2: Samtalsmetoder, 7,5 hp
Den studerande ska utveckla kunskap om:
- grundläggande aspekter på samtals metodik,
- betydelsen av olika perspektiv på medveten och omedveten nivå,
- betydelsen av kontrakt,ramar och samtalssbetingelser för samtalssresultatet,
- olika behandlingsteorier samt central metodik i densamma,
- generella diagnostiska principer.
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen bedrivs som en distansutbildning med undervisning i form av föreläsningar, seminarier, arbetar i grupper, basgrupper, literaturstudier och sträcker sig över två terminer. Utbildningen är delvis nätbaserad. Utbildningsformerna är baserade på PBL (problembaserat lärande).
Examination
Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga prov samt tillämpningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande i basgruppsarbetet och minst 80% aktiv närvaro vid undervisningstillfällena.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen på högskolenivå om lägst 120 poäng (180 hp) inkl. uppsats (fördjupningskurs) samt pågående verksamhet med arbetsuppgifter som innehåll stödsamtal, rådgivning, vägledning, krishantering eller bearbetning av konfliktsituationer med klienter (icke psykoterapi). Dessa skall tydligt styrkas med intyg från arbetsgivare/uppdragsgivare.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samtalsmetodik med klienter, avancerad nivå
Methods of conversations with clients, advanced level
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/06-41   Kurskod: 735G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     PSA   SA