Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Gruppsykologi, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G14
Mål
Kursen syftar till att de studerande ska förvärva kunskaper i hur grupper som ej har regelbunden fysisk kontakt, virtuella grupper och nätverk etableras, utveck¬las och avvecklas. I kursen behandlas centrala metoder, resultat och teorier inom grupp- och socialpsykologi bl.a. med avseende på interaktion i grupper, problemlösning, normer, roller, konflikter och ledarskap. Fokus för denna kurs är att undersöka hur detta sker i virtuella grupper och nätverk.

Efter godkänd kurs skall den studerande:
- kritiskt kunna förhålla sig till olika perspektiv och sätt att förstå virtuella grup¬pers etablering och utveckling
- kunna redogöra för centrala skillnader och likheter mellan virtuella och "fy¬siska" grupper och vad dessa har för inverkan på grupperna och dess medlemmar
- kunna använda gruppsykologiska begrepp för att förstå dynamik i virtuella grupper
- kritiskt kunna granska texter författade inom ramen för kursen
Kursinnehåll
Gruppetablering – I detta avsnitt skall studenten inhämta kunskap om hur man kan se på och förstå uppkomst och etablering av virtuella grupper, samt att sätta detta i relation till hur motsvarande processer kan se ut i ”fysiska” grupper.

Utveckling och grupprocesser – I detta avsnitt skall studenten inhämta kunskap om vilken betydelse gruppers struktur och process har för gruppens och gruppmedlemmarnas beteende liksom för deras tankar och värderingar.

Konflikter, avveckling och ombildning – I detta avsnitt skall studenten inhämta kunskap om hur konflikter kan uppkomma och utvecklas inom och mellan virtuella grupper, samt hur förändring, avveckling och ombildning kan påverka dynamiken inom virtuella grupper.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges inom ramen för nätuniversitetet under en lärandeplattform. Detta innebär att kursen ges på distans och förutsätter aktivt deltagande i diskussioner på nätet. Till vissa avsnitt ges föreläsningar i form av förinspelade filmer.
Examination
Kursen examineras dels genom inlämnande av skriftliga individuella bidrag; dels genom att varje deltagare ger återkoppling på andra deltagares arbeten. Utöver detta krävs dessutom aktivt deltagande i vissa obligatoriska moment (på Internet) som meddelas vid kursstart.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, minst 30 hp i psykologi, pedagogik eller motsvarande beteendevetenskaplig kompetens.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Gruppsykologi, fortsättningskurs
Group Psychology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 735G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PSA   SA