Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social kognition I: Hur vi tänker om oss själva som sociala varelser, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G12
Mål
Kursen syftar till att de studerande ska tillägna sig en introduktion till det psykologiska området social kognition.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa och diskutera etablerade teorier och empiri om mänsklig utveckling i termer av social kognition,
- redogöra för hur människor uppfattar och förstår sig själva och sin omvärld, exempelvis attribution, attityder,
- redogöra för hur social kognition förhåller sig till beteende, exempelvis relationen mellan kognitiv och beteendemässig komponent i attityder, och till personlighet, exempelvis relationen mellan vissa typer av attributionsmönster och personlighetsdrag.
Kursinnehåll
Kursinnehållet behandlar följande aspekter:
- Socialkognitiv utveckling
- Hur människor uppfattar och förstår sig själva och omvärlden
- Relationen mellan social kognitiva fenomen och beteende
- Relationen mellan social kognitiva fenomen och personlighet
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, grupparbete. Den studerande förväntas även arbeta md självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Skriftlig individuell tentamen och aktivt deltagande i seminarier. Frånvaro vid seminarie omtenteras via skriftlig kompletteringsuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången psykologi, grundkurs med minst 21 hp godkända (motsv.)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social kognition I: Hur vi tänker om oss själva som sociala varelser, fortsättningskurs
Social cognition I: Thinking about ourselves as social beings
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 735G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.