Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Biologisk psykologi II, Arv, miljö och beteende - fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- diskutera hur människans olika biologiska system samspelar med beteendet
- kritiskt förhålla sig till och värdera historiska och aktuella teorier om sambandet mellan beteende och biologi
- förklara olika neuropsykiatriska sjukdomars uppkomst och uttryck samt funktionen hos psykoaktiva läkemedel och andra kemiska substanser som påverkar beteende,
- redogöra för olika metoder inom ämnet och kritiskt diskutera dess för- och nackdelar
- återge, jämföra och värdera aktuella forskningsartiklar inom området.
Kursinnehåll
Människans biologiska system. Metoder för att studera nervsystemet i psykologisk forskning. Teorier om förhållandet mellan beteende och biologi. Teoretisk modellering av hjärnan. Beteendegenetik. Evolutionspsykologi. Psykopatologi och neurofarmakologi.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och laborationer. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Individuella inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.
Vid frånvaro från seminarier ges skriftlig kompletteringsuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Biologisk psykologi I, Neuropsykologi - grundkurs, 7,5 hp(motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Biologisk psykologi II, Arv, miljö och beteende - fortsättningskurs
Biological psychology II – Inheritance, environment and behaviour
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 735G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.