Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Klinisk Psykologi, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori IBV - Institutionen för beteendevetenskap
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- demonstrera grundläggande kunskaper om klinisk psykologi utifrån psykoanalytiskt, humanistiskt och kognitivt beteendeterapeutiska perspektiv.
Kursinnehåll
Introduktion till klinisk psykologi
[Introduction to clinical psychology ]

I detta avsnitt skall studenten inhämta kunskap om klinisk psykologi som kunskapsområde. De tre ovan nämnda perspektiven introduceras samt centrala begrepp.

Diagnostisering och symtommätning
[Diagnosis and symptom ratings]

Studenten skall förvärva kunskap om diagnostisering och symtommätning. Detta genom att aktivt arbeta med det internationella diagnosklassifikationssystemet DSM. Som komplement till detta skall studenterna även bli förtrogna med några i Sverige vanligt förekommande symptomskattningsinstrument.

Psykoterapeutiska skolbildningar
[Psychotherapy theories]

I detta avsnitt ska studenterna inhämta kunskap om de teoretiska perspektiv som ligger till grund för olika behandlingsmetoder. Studenten ska tillägna sig en överblick över psykoanalytiskt, humanistiskt respektive kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv.

Aktuell behandlingsforskning
[Current psychotherapy research]

I detta avsnitt orienterar sig studenten kring aktuell nationell och internationell behandlingsforskning.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges på distans och förutsätter aktivt deltagande i diskussioner på nätet. Ett icke-obligatoriskt fysiskt möte planeras i samband med kursstart. Till vissa avsnitt ges lektioner i form av bildspel med berättarröst. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom inlämnande av skriftliga individuella bidrag. Utöver detta krävs dessutom aktivt deltagande i vissa obligatoriska moment (på Internet) som meddelas vid kursstart.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp i psykologi, pedagogik eller annat beteendevetenskapligt område
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Klinisk Psykologi, fortsättningskurs
Clinical Psychology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 735G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.