Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Existentiell psykologi, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper om de existensfilosofiska grunderna för den existentiella psykologin,
- tillämpa begrepp i den existentiella psykologin,
- visa förtrogenhet med den existentiella psykologins vetenskapliga ståndpunkter,
- läsa och kritiskt värdera texter inom området med avseende på de vetenskapliga och metodiska antaganden som underbygger dem,
- använda kunskaper om hur den existentiella psykologin kan användas som modell för förståelse av människors levnadssätt och livsprocesser,
- använda begrepp från den existentiella psykologin som redskap för förståelse och förklaring av psykiskt lidande, kriser och trauman,
- redogöra för den existentiella psykoterapins tillämpningsmöjligheter, metodik och särskildhet.
Kursinnehåll
I kursen introduceras existentialfilosofiska och psykologiska begrepp och perspektiv. Särskilt fokuseras på:
- frågor om varandet och vad det innebär att finnas till, vad som kan betraktas som ontologiskt givet och vad som kan vara föremål för val,
- frågan om meningsskapande och begreppet livsuppgift eller livsprojekt. Vidare behandlas översiktligt ’de fyra livsvärldarna’, synen på determinism och betydelsen av val och personlig handling,
- innebörden i begreppet ’vara-med-andra’, synen på olikartade relationskvalitéer och på känslornas plats i människans relaterande samt synen på ’den levda kroppen’ och människans förkroppsligande samt synen på kärlek och sexualitet,
- hur den existentiella psykologin ser på kris, på psykiska problem och på reaktioner på död och förlust, människans förhållande till sin egen död och hur den existentiella ångesten aktiveras i gränssituationer,
- hur den existentiella psykologin och filosofin kan nyttjas som grund för rådgivning och terapi, samt vad som är kännetecknande och särskiljande för den existentiella terapin både vad gäller målformuleringar och metodik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i huvudsak som nätbaserad undervisning och består av deltagande i gruppdiskussioner i stor och liten grupp, läsande av centrala texter inom området samt genom deltagande i realtids-chat.
Examination
Examinationer sker skiftligt individuellt i form av två hemskrivningar. Vidare är aktivt deltagande i diskussionsfora och chat obligatoriskt. En mer detaljerad information ges i särskild Studiehandbok.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Pågående yrkesverksamhet inom människovårdande verksamhet som skall styrkas med intyg. Minst 20 p (30 hp) i psykologi, pedagogik eller annat beteendevetenskapligt område.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Existentiell psykologi, fortsättningskurs
Existential Psychology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 735G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PSA   SA