Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

- i samarbete med andra kunna planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom något av psykologins delområden
- i samarbete med andra kunna samla in, kvalitativt och kvantitativt bearbeta och analysera, samt på ett vetenskapligt sätt sammanställa data
- kunna läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera sin egen och andras studier
- kunna redogöra för och använda sig av forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning
Kursinnehåll
Metod 2, 7,5 hp
(Empirical Methods)
Den statistiska delen behandlar variansanalys och regressionsanalys. I det kvalitativa inslaget analyseras egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. I detta andra metodblock ges kvalitativa metoder en mer framträdande och detaljerad behandling. Inom ramen för kursen görs praktiska tillämpningar, dels av statistiken (t ex datorövningar), dels användandet av olika kvalitativa metoder.

Uppsatsförberedande kurs, 7,5 hp
(Preparatory Course for Thesis in Psyhology)

Delkursen syftar till att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap kring de frågeställningar som omger ett vetenskapligt arbete. Exempel på olika psykologiska forskningsansatser och forskningsområden belyses. Vidare behandlas olika vetenskapliga presentationsformer.

Uppsats, 15 hp
(Thesis)

De studerande ska parvis i samråd med handledare välja, avgränsa och definiera ett psykologiskt problem och belysa det med adekvat metod. Arbetet skall presenteras skriftligt och försvaras muntligt.
Undervisning/Arbetsformer
Delar utav kursinnehållet introduceras via föreläsningar. Handledning erbjuds som stöd för uppsatsarbetet. Det kan också förekomma seminarier och övnings-/inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp, samt med uppsatsarbete i par.
Examination
Tentamen, obligatoriska seminarier samt obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter.

En uppsats ska parvis författas samt redovisas och försvaras på ett öppet seminarium där de krav som ställs på vetenskapliga arbeten utgör en grund för diskussion. Den studerande ska, i par opponera på en annan uppsats. Den studerande ska aktivt delta i minst ytterliggare tre seminarier.
Betyget på uppsatsen baseras på en sammanvägning av uppsatsens kvalitet samt kvaliteten på försvar och opposition, där uppsatsen viktas tyngst.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Psykologi, grundkurs (motsv.) och godkänd Psykologi, fortsättningskurs. Minst 7,5 hp metod och 7,5 hp projektarbete ska finnas för behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 3, fördjupningskurs
Psychology 3, advanced course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 735G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     PSA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.