Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G03
Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande:

- muntligt och skriftligt kunna redogöra för, integrera och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom kognitiv utvecklingspsykologi och gruppsykologi
- kunna tillämpa teorier och forskningsfynd inom området och knyta dem till olika fenomen i dagens samhälle
- muntligt och skriftligt kunna resonera kring en fråga ur olika teorietiska perspektiv och jämföra dessa
- i samarbete med andra, på en grundläggande nivå, kunna planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera en empirisk studie inom något av psykologins delområden
- i samarbete med andra, på en grundläggande nivå, kunna samla in, kvalitativt och kvantitativt bearbeta, samt sammanställa data
- på en grundläggande nivå kunna läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera sin egen och andras studier
- på grundläggande nivå redogöra för och använda sig av forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning
- kunna identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande psykologi
Kursinnehåll
Kognitiv utvecklingspsykologi, 7,5 hp
Cognitive Development

Delkursen behandlar prenatal och postnatal tidig kognitiv utveckling, minne och kognition hos barn och äldre, utveckling av social kognition samt hur kognitiva förmågor förändras över livscykeln. Vidare behandlas individuella skillnader och avvikelser i kognitiv utveckling. Studenterna ges också möjlighet att tillägna sig förmågan att resonera kritiskt kring barns och äldres kognitiva förmågor i relation till de krav som ställs i ett föränderligt samhälle.

Gruppsykologi, 7,5 hp
Small group psychology

Delkursen behandlar arbetsgruppens och utbildningsgruppens psykologi, irrationella psykologiska fenomen i grupper och exempel på gruppsykologiska fenomen i dagens samhälle. Vidare behandlas den dynamiska gruppsykologin, dess historiska utveckling och grundläggande antaganden. I kursinnehållet ingår också kunskap om små grupper i arbete och utbildning, deras struktur och process, samt irrationella gruppfenomen och dess påverkan på individer, grupper och system,

Metod I, 7,5 hp
Research Methods

Delkursen behandlar
- etiska överväganden i forskning,
- vetenskapliga metoder och olika typer av datainsamlingstekniker såsom enkäter, observationer och intervjuer
- mätning, skalnivåer, reliabilitet och validitet,
- deskriptiv statistik, standardpoäng, korrelation och prediktion,,
- inferensstatistik, hypotesprövning, populationer och stickprov,
- samplingsfördelning, z−test, oberoende och beroende t−test och förklarad varians,
- icke-parametrisk statistik, chi2−test,
- forskarroller vid kvalitativ forskning,
- kvalitativa analyser av vetenskaplig och populärvetenskaplig samt mer erfarenhetsmässig litteratur,
- grundläggande kvalitativa analysmetoder med stöd av hermeneutik, fenomenologi, narrativ teori och kritisk teori,

Uppsats, 7,5 hp
Essay

I denna delkurs ges studenterna möjlighet att tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter de tillägnat sig i tidigare delkurser genom att de planerar, genomför och rapporterar ett empiriskt arbete. Inom ramen för det arbetet behandlas också former för vetenskaplig rapportering.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens arbetsformer utgårs av föreläsningar, seminarier, laborationer/experiment och övnings-/inlämningsuppgifter. Handledning erbjuds som stöd för uppsatsarbetet. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp, samt med uppsatsarbete i grupp.
Examination
Tentamen, obligatoriska seminarier samt obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter.

En uppsats ska i grupp författas samt redovisas och försvaras på ett öppet seminarium. Den studerande ska, i grupp, opponera på en annan uppsats.

Betyget på uppsatsen baseras på en sammanvägning av uppsatsens kvalitet samt kvaliteten på försvar och opposition, där uppsatsen viktas tyngst.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Psykologi, grundkurs med minst 21 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 2, fortsättningskurs
Psychology 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 735G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PSA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.