Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

- kunna visa förståelse för psykologin som vetenskapligt ämne och hur psykologin kan tillämpas i olika sammanhang,
- på en grundläggande nivå muntligt och skriftligt kunna redogöra för och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom psykologin,
- kunna ge exempel på centrala psykologiska fenomen och kunna förklara dessa utifrån relevanta teorier,
- på en grundläggande nivå kunna tillämpa psykologiska teorier på specifika problem,
- muntligt och skriftligt på en grundläggande nivå kunna resonera kring en fråga ur olika teorietiska perspektiv och jämföra dessa,
- på en grundläggande nivå kunna identifiera informationsbehov, och använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande psykologi.
Kursinnehåll
Kursen behandlar psykologin som ett enhetligt ämne med en spännvidd från neuropsykologi till socialpsykologi.

Psykologins grunder, 6 hp
(Fundamentals of Psychology)
I delkursen behandlas psykologiämnets historia, vetenskapsteori och dess biologiska och humanistiska bas. Vidare ges en grundläggande orientering i psykologins forskningsmetodik.

Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 9 hp
(Cognitive and Developmental Psychology)
I delkursen behandlas kognitiva förmågor såsom medvetande, uppmärksamhet, inlärning, minne, språk och tänkande, samt kognitiv, social och emotionell utveckling.

Personlighetspsykologi och klinisk psykologi, 7,5 hp
(Personality and Clinical Psychology)
Delkursen behandlar personlighet, individuella skillnader, psykisk störning/sjukdom och psykologisk/psykoterapeutisk behandling.

Hälsopsykologi och socialpsykologi, 7,5 hp
(Health Psychology and Social Psychology)
Delkursen behandlar centrala och klassiska hälso- och socialpsykologiska fenomen hos individer och grupper. Exempel på sådana psykologiska fenomen är coping, stress, lydnad och konformitet. Under kursen kommer sådana begrepp att tillämpas på olika individuella och grupprelaterade mänskliga problem och kritiskt granskas utifrån ett kulturpsykologiskt synsätt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens arbetsformer utgårs av föreläsningar, seminarier, laborationer/experiment och övnings-/inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Tentamen, obligatoriska undervisningstillfällen och obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 1, grundkurs
psychology 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 735G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PSA   SA