Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 5, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde Psykologi - PS1
  Kurskod   735A14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:
- ingående redogöra för och tillämpa psykologisk kunskap inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom det, för uppsatsen, valda området
- redogöra för och tillämpa psykologiska forskningsmetoder relevanta inom det, för uppsatsen, valda området
- kritiskt och systematiskt integrera kunskap för att kunna analysera, hantera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom det, för uppsatsen, valda området
- kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom psykologi samt utvärdera detta arbete
- i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom psykologi eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet där psykologikompetens efterfrågas
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt tillämpa ett etiskt förhållningssätt på forsknings- och utvecklingsarbete inom psykologi
- redogöra för psykologivetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
Kursinnehåll
Kursen inleds med två delkurser om 7,5 hp vardera som kommer att behandla aktuell forskning, trender och diskussioner inom varsitt utvalt område inom psykologin. Kursinnehållet kommer att relateras till och exemplifieras med kurslärarnas egen forskning inom det utvalda området i psykologi och dess tillämpningar.

Uppsatsförberedande kurs, 15hp
Master Thesis preparation course
I denna delkurs kommer den studerande i samråd med sin handledare att förbereda uppsatsarbetet genom litteraturgenomgång av forskningsområdet och studier av forskningsmetoder och vetenskapsteorier relevanta för uppsatsarbetet.

Mastersuppsats i psykologi, 30hp
Master Thesis in Psychology
I denna delkurs kommer den studerande att genomföra en empirisk studie, skriva och försvara en mastersuppsats i psykologi.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och obligatoriska kursuppgifter. Huvuddelen av kursen består av individuellt uppsatsarbete med stöd av handledare. Utöver det förväntas de studerande att ägna sig åt självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier och obligatoriska kursuppgifter. Författande av mastersuppsats, muntligt försvar av uppsatsen samt en opposition av en annan mastersuppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Psykologi, grundkurs, fortsättningskurs, fördjupningskurs och avancerad kurs om vardera 30 hp (motsv) varav minst 15 hp självständigt arbete på kandidatnivå samt minst 15 hp självständigt arbete på magisternivå.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 5
Psychology 5
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 735A14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PSA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-02-18