Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Avancerad utvecklingspsykologi, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde Psykologi - PSA
  Kurskod   735A13
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:
- muntligt och skriftligt redogöra för, analysera och kritiskt granska aktuell forskning och forskningsdiskussioner inom modern utvecklingspsykologi
- kritiskt och systematiskt integrera kunskap om modern utvecklingspsykologi för att kunna analysera, hantera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- formulera frågeställningar relevanta inom området utvecklingspsykologi
- i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
Kursinnehåll
Kursen kommer att behandla aktuell forskning, trender och diskussioner inom modern utvecklingspsykologi. Kursinnehållet kommer att relateras till och exemplifieras med kurslärarnas egen forskning inom utvecklingspsykologi och dess tillämpningar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och kursuppgifter. Utöver detta förväntas de studerande att ägna sig åt självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier och obligatoriska kursuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen i psykologi
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Avancerad utvecklingspsykologi
Advanced Developmental Psychology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 735A13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PSA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.