Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Avancerad kognitiv psykologi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde Psykologi - PSA
  Kurskod   735A12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:
- muntligt och skriftligt redogöra för, analysera och kritiskt granska aktuell forskning och forskningsdiskussioner inom modern kognitiv psykologi
- kritiskt och systematiskt integrera kunskap om modern kognitiv psykologi för att kunna analysera, hantera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- formulera frågeställningar relevanta inom området kognitiv psykologi
- i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
Kursinnehåll
Kursen kommer att behandla aktuell forskning, trender och diskussioner inom modern kognitiv psykologi. Kursinnehållet kommer att relateras till och exemplifieras med kurslärarnas egen forskning inom kognitiv psykologi och dess tillämpningar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och kursuppgifter. Utöver detta förväntas de studerande att ägna sig åt självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier och obligatoriska kursuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen i psykologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Avancerad kognitiv psykologi
Advanced Cognitive Psychology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 735A12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PSA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.