Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Existentiell vägledning och terapi, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735A04
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- demonstrera kliniska färdigheter i existentiellt väglednings- eller terapiarbete för medicinska, kliniska problemtyper såsom depression, utmattnings-syndrom och efter upplevda trauman,
- använda begrepp från den existentiella psykologin som redskap för vägledning och terapi avseende subkliniska problem såsom livskriser och relationskonflikter samt vid sorgeprocesser,
- kliniskt tillämpa centrala begrepp i den existentiella psykologin för förståelse av människors livssituation och dilemman,
- redogöra för hur den existentiella psykologin kan användas som modell för förståelse av människors levnadssätt och livsprocesser
- visa förtrogenhet med den existentiella psykologins och terapins vetenskapliga ståndpunkter
- redogöra för den existentiella psykoterapins tillämpningsmöjligheter och begränsningar, dess metodik och särskildhet.
Kursinnehåll
Kursen avser ge en avancerad breddning i existentiell vägledning och terapi för personer som redan arbetar med eget behandlingsansvar. I kursen behandlas existentialfilosofiska, existenspsykologiska och existensterapeutiska begrepp och perspektiv. Särskilt fokuseras:
- frågor om varandet och villkoren för upplevandet av ett meningsfullt, vitalt och hållbart liv.; vad det innebär att finnas till, vad som kan betraktas som ontologiskt givet och vad som kan vara föremål för val.
- frågan om meningsskapande och begreppet livsuppgift eller livsprojekt. Vidare behandlas ’de fyra livsvärldarna’ och tillämpning av detta synsät; synen på determinism och betydelsen av val och personlig handling.
- innebörden i begreppet ’vara-med-andra’, synen på olikartade relationskvalitéer och på känslornas plats i människans relaterande samt synen på ’den levda kroppen’ och människans förkroppsligande samt synen på kärlek och sexualitet
- hur den existentiella psykologin ser på kris, på psykiska problem och på reaktioner på död och förlust, människans förhållande till sin egen död och hur den existentiella ångesten aktiveras i gränssituationer
- den särskilda hållning och metodik som utmärker den existentiella vägledningen och terapin för att avhjälpa livskriser, trauman, utmattningstillstånd och depressioner.
- hur den existentiella psykologin och filosofin kan nyttjas som grund för rådgivning och terapi, samt vad som är kännetecknande och särskiljande för den existentiella terapin både vad gäller målformuleringar och metodik
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i huvudsak som nätbaserad undervisning och består av deltagande i gruppdiskussioner i stor och liten grupp, läsande av centrala texter inom området samt genom deltagande i realtids-chat.
Klinisk handledning i eget behandlingsarbete med klienter ges över nätet via en utbildningsplattform. Handledningen sker på det behandlingsarbete den studerande utövar på sin arbetsplats. Klinisk handledning i eget behandlingsarbete med klienter ges över nätet
Examination
Examinationer sker vad gäller det teoretiska innehållet skiftligt individuellt i form av två hemskrivningar. Aktivt deltagande i diskussionsfora och chat är obligatoriskt.
Det väglednings- och terapiarbete som genomförs examineras löpande genom granskning i handledningen. Samtliga kliniska fall skall presenteras i fallsammanfattningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs särskild behörighet i form av tidigare erhållen legitimation som Psykoterapeut eller Psykolog.
Vidare krävs intyg på att man under utbildningstiden har behandlingsuppgifter inom människovårdande verksamhet som lämpar sig som underlag för existentiellt inriktad, klinisk handledning. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Existentiell vägledning och terapi
Existential Counselling and Psychotherapy
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 735A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PSA   ME  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.