Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Korttidspsykoterapi med inriktning mot interpersonell psykoterapi och relationell korttidspsykoterapi , 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735A03
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Förkunskap

Behöriga att söka är personer som har grundläggande utbildning i psykoterapi (steg I) i alla delar, alltså teori, handlett klientarbete (60 timmar individuellt eller motsvarande i grupp) samt egenterapi (50 timmar individuellt eller motsvarande i grupp).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Korttidspsykoterapi med inriktning mot interpersonell psykoterapi och relationell korttidspsykoterapi
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 735A03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     PSA   ME