Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 4, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

- självständigt kunna planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom något av psykologins delområden
- självständigt kunna samla in, kvalitativt och kvantitativt bearbeta, samt på ett vetenskapligt sätt sammanställa data
- kunna läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera sin egen och andras studier
- kunna redogöra för och tillämpa kunskaps- och vetenskapsteoretiska paradigm inom psykologiämnet
- kunna redogöra för och använda sig av forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning.
Kursinnehåll
Specialkurs, 10,5 hp
I samråd med examinator väljs litteratur från ett av psykologins områden där studentens uppgift är att belysa centrala problemfrågeställningar inom delområden och hur man metodologiskt gått tillväga för att lösa dessa.

Vetenskapsteori, 4,5 hp
Delkursen syftar till att de studerande ska tillägna sig en överblick över kunskaps- och vetenskapsteoretiska paradigm och dess tillämpning inom ämnet psykologi.

Uppsats, 15 hp
Den studerande skall enskilt i samråd med handledare välja, avgränsa och definiera ett psykologiskt problem och belysa det med adekvat metod. Arbetet kan utgöra en utvidgning på momentet Uppsats på Psykologi 3 (eller motsv). Arbetet skall presenteras skriftligt och försvaras muntligt.
Undervisning/Arbetsformer
Delar utav kursinnehållet introduceras via föreläsningar. Handledning erbjuds som stöd för uppsatsarbetet. Det kan också förekomma seminarier och övnings-/inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp, samt med enskilt uppsatsarbete.
Examination
Tentamen, obligatoriska seminarier samt obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter.

En uppsats ska författas enskilt samt redovisas och försvaras på ett öppet seminarium där de krav som ställs på vetenskapliga arbeten utgör en grund för diskussion. Den studerande ska opponera enskilt på en annan uppsats. Den studerande ska aktivt delta i minst ytterliggare tre seminarier.

Betyget på uppsatsen baseras på en sammanvägning av uppsatsens kvalitet samt kvaliteten på försvar och opposition, där uppsatsen viktas tyngst.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Psykologi, grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs om vardera 30 hp (motsv) varav minst 15 hp självständigt arbete på fördjupningsnivå.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 4, avancerad nivå
Psychology 4, advanced level
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 735A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     PSA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.