Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 2, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Pedagogik
  Kurskod   734G54
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom områdena: förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer; ledarskap i organisationer; vetenskaplig metod samt kommunikation och handledning.
- beskriva, analysera och kritiskt granska förutsättningar för förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer; ledarskap som en pedagogisk påverkansprocess för lärande och utveckling i organisationer; resultat från pedagogisk forskning samt olika praktiska metoder för kommunikation och handledning
- planera, genomföra samt muntligt och skriftligt avrapportera en mindre empirisk studie inom ett av pedagogikens delområden
- samla, bearbeta, sammanställa samt avrapportera kvalitativ och kvantitativ data.
- redogöra för forskningsetiska principer samt reflektera över etiska frågor i samband med handledning.
- upprätta en utvärderingsplan för ett förändrings - och utvecklingsarbete i en organisation
- kommunicera genom att muntligt leda, analysera och ge återkoppling på olika typer av samtal
- planera, genomföra och utvärdera handledning.
Kursinnehåll
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin som behandlar de påverkansprocesser genom vilka människor formas och förändras i olika sociala sammanhang under livet. Kursen omfattar fyra delkurser.

Förändringsarbete i organisationer, 7,5 hp
(Change Processes in Organizations)

I delkursen behandlas begrepp, teorier och modeller inom området förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer. Vidare behandlas förutsättningar för genomförande och utvärdering av förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer.

Ledarskap för lärande och utveckling, 7,5 hp
(Leadership for Learning and Development)

I delkursen behandlas ledarskap utifrån flera olika modeller, teoretiska perspektiv och traditioner. Mer specifikt behandlas ledarskap som en pedagogisk påverkansprocess och ledarskapets betydelse för lärande och utveckling.

Metod i pedagogik, 7,5 hp
(Research Method in Education)

I delkursen behandlas vetenskapsteoretiska inriktningar samt metoder och tekniker för att samla in, bearbeta, analysera och rapportera data från olika pedagogiska kontexter. Vidare behandlas etiska överväganden samt kritiskt förhållningssätt gällande pedagogisk forskning.

Kommunikation och handledning, 7,5 hp
(Interpersonell Communication and Supervision)

I delkursen behandlas teorier, modeller och perspektiv som rör kommunikation och handledning. Vidare tar kursen upp etiska frågor och ställningstaganden som kan uppkomma vid handledningssituationer. En del av kursen utgörs av olika slags övningar där den studerande ges möjlighet att praktiskt tillämpa teorier om kommunikation och handledning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Examinationen sker skriftligt och muntligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Pedagogik 1 (minst 22,5 hp godkänd) eller motsvarande på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 2
Education 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 734G54      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.