Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation och handledning , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Pedagogik
  Kurskod   734G53
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom kommunikation och handledning.
- beskriva, analysera och kritiskt granska olika praktiska metoder för kommunikation och handledning
- reflektera över etiska frågor i samband med handledning.
- kommunicera genom att muntligt leda, analysera och ge återkoppling på olika typer av samtal
- planera, genomföra och utvärdera handledning.
Kursinnehåll
I kursen behandlas teorier, modeller och perspektiv som rör kommunikation och handledning. Vidare tar kursen upp etiska frågor och ställningstaganden som kan uppkomma vid handledningssituationer. En del av kursen utgörs av olika slags övningar där den studerande ges möjlighet att praktiskt tillämpa teorier om kommunikation och handledning.
Undervisning/Arbetsformer
De arbetsformer som används i kursen för att stödja studenternas lärande är föreläsningar, grupphandledning, praktiska övningstillfällen samt seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbete med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Examinationen sker skriftligt och muntligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Detaljerad information om kursens examination återfinns i kursanvisningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Pedagogik 1 (minst 22,5 hp godkända) eller motsvarande på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation och handledning
Interpersonell Communication and Supervision
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 734G53      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.