Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Metod i pedagogik , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G52
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- muntligen och skriftligen redogöra för grundläggande begrepp, ansatser och modeller inom vetenskaplig metod
- formulera forskningsproblem och välja metodologisk ansats för att genomföra en empirisk studie inom ett av pedagogikens delområden
- tolka och kritiskt granska resultat från pedagogisk forskning
- redogöra för forskningsetiska principer.
Kursinnehåll
I kursen behandlas vetenskapsteoretiska inriktningar samt metodologiska ansatser för att formulera forskningsproblem från olika pedagogiska kontexter. Utifrån forskningsproblem planera genomförande av empiriska studier. Vidare behandlas etiska överväganden samt kritiskt förhållningssätt gällande pedagogisk forskning.
Undervisning/Arbetsformer
De arbetsformer som används i kursen för att stödja studenternas lärande är föreläsningar samt seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbete med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Examinationen sker skriftligt och muntligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Detaljerad information om kursens examination återfinns i kursanvisningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Pedagogik 1 (minst 22,5 hp godkända) eller motsvarande på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Metod i pedagogik
Research Method in Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 734G52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2016-10-06