Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Förändringsarbete i organisationer , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Pedagogik
  Kurskod   734G50
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom områdena: förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer.
- beskriva, analysera och kritiskt granska förutsättningar för förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer;
- upprätta en utvärderingsplan för ett förändrings - och utvecklingsarbete i en organisation
Kursinnehåll
I kursen behandlas begrepp, teorier och modeller inom området förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer. Vidare behandlas förutsättningar för genomförande och utvärdering av förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer.
Undervisning/Arbetsformer
De arbetsformer som används i kursen för att stödja studenternas lärande är föreläsningar, grupphandledning, praktiska övningstillfällen samt seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbete med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Examinationen sker skriftligt och muntligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Detaljerad information om kursens examination återfinns i kursanvisningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Pedagogik 1 (minst 22,5 hp godkänd) eller motsvarande på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Förändringsarbete i organisationer
Change processes in organizations
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 734G50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.