Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Förändringsarbete i organisationer , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Pedagogik
  Kurskod   734G50
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom områdena: förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer.
- beskriva, analysera och kritiskt granska förutsättningar för förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer;
- upprätta en utvärderingsplan för ett förändrings - och utvecklingsarbete i en organisation
Kursinnehåll
I kursen behandlas begrepp, teorier och modeller inom området förändrings - och utvecklingsarbete i organisationer. Vidare behandlas förutsättningar för genomförande och utvärdering av förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer.
Undervisning/Arbetsformer
De arbetsformer som används i kursen för att stödja studenternas lärande är föreläsningar, grupphandledning, praktiska övningstillfällen samt seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbete med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Examinationen sker skriftligt och muntligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Detaljerad information om kursens examination återfinns i kursanvisningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Pedagogik 1 (minst 22,5 hp godkänd) eller motsvarande på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Förändringsarbete i organisationer
Change processes in organizations
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 734G50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.