Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kandidatuppsats i pedagogik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G49
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- genomföra en empirisk och/eller teoretisk studie och utforma ett självständigt arbete av ett problem inom området pedagogik
- formulera, beskriva, analysera och diskutera valt problem i skrift på ett systematiskt sätt
- muntligt diskutera och försvara ett vetenskapligt arbete
- kritiskt granska, värdera och diskutera vetenskapliga arbeten
Kursinnehåll
Inom kursen planeras, genomförs, analyseras och redovisas ett sammanhållet arbete inom Pedagogik. Arbetet utformas som en kandidatuppsats i pedagogik. Fokus i kursen läggs vid genomförande och författande av kandidatuppsatsen utifrån relevant teoribildning och tidigare forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker genom fortlöpande handledning under uppsatsarbetets gång samt i seminarieform. Uppsatsarbetet ska följa de formalia som anvisas av handledare och examinator. Såväl framläggning som granskning av uppsatser sker i planerad seminarieverksamhet. Kandidatuppsatsen kan göras enskilt eller tillsammans med annan kursdeltagare.
Examination
Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

75 hp pedagogik, varav 15 hp forskningsmetodik med relevans för pedagogikämnet eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kandidatuppsats i pedagogik
Bachelor's Essay in Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00254   Kurskod: 734G49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.