Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Organizational Change and Development, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G47
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva viktiga områden inom planerade organisationsförändringar (förändringsriktning, medbestämmande, genus, lärande)
- beskriva olika teoretiska modeller som kan användas för att studera förändringsprocesser i organisationer
- beskriva och diskutera olika metoder som kan tillämpas vid organisationsförändring
- beskriva och diskutera hur organisationsförändring kan organiseras i praktiken.
Kursinnehåll
Kursen behandlar olika typer av planerade organisationsförändring, drivkrafter och förändringstryck, teorier och modeller för att förstå organisationsförändring, metoder som används i empiriska studier av förändringsprocesser, lärandeaspekter, delaktighet och ledarskap. Kursen behandlar också genusaspekter i organisationsförändringsprocesser.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Flera exempel på organisationsförändringsprojekt kommer att granskas under kursens gång. Deltagarna förväntas delta aktivt i grupparbeten och seminarier. Undervisningen genomförs på engelska.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två års grundutbildning, som måste vara i en disciplin som är relevant för kursen. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B", det vill säga engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: pappersbaserad l575 + TWE-poäng 4,5, internetbaserade 90 TWE-poäng 20), IELTS, akademiska (minsta poäng: Totala bandet 6,5 och inget delmoment under 5,5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Organizational Change and Development
Organizational Change and Development
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 734G47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-10-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.