Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forskningsmetodik i pedagogik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G44
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva, analysera och kritiskt granska olika vetenskapsteoretiska inriktningar och forskningsmetoder inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning
- planera design och uppläggning av vetenskapliga undersökningar avseende konstruktion av datainsamlingsinstrument, val av metod för insamling, bearbetning och analys av information
- använda statistiska tekniker för bearbetning och analys av numerisk information, samt kvalitativa metoder för bearbetning och analys av skriftlig information
- granska och värdera forskningsarbeten med hänsyn till vetenskapliga ställningstaganden, kvalitetsaspekter, samt metodologiska och etiska överväganden
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas arbetsgången i ett forsknings- eller utredningsarbete inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. Fokus läggs vid formulering av forskningsproblem och olika vetenskapliga perspektiv/ställningstaganden och deras konsekvenser för undersökningens uppläggning, datainsamling (t ex med enkät, intervju och observation), bearbetning och analys av såväl numerisk som verbal information samt rapportering. De tekniker för bearbetning och analys som behandlas är kvantitativa metoder för deskription, för bestämning av statistiska samband, för hypotesprövningar och kvalitativa metoder för bearbetning och analys av verbal information. Kvalitetsaspekter inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning samt etiska aspekter behandlas också.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar samt genom olika övnings- och tillämpningsmoment. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstart. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande utöva självstudier enskilt och i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända kurser Pedagogik 1, 30 hp samt Pedagogik 2, 30 hp eller motsvarande 60hp i pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forskningsmetodik i pedagogik
Research Methodology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 734G44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-06-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.