Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G43
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva, analysera och kritiskt granska olika vetenskapsteoretiska inriktningar och forskningsmetoder inom ämnet pedagogik
- planera design och uppläggning av vetenskapliga undersökningar avseende konstruktion av datainsamlingsinstrument, val av metod för insamling, bearbetning och analys av information
- använda statistiska metoder för bearbetning och analys av numerisk information, samt kvalitativa metoder för bearbetning och analys av verbal information
- granska och värdera forskningsarbeten med hänsyn till kvalitetsaspekter och etiska överväganden
- genomföra en empirisk och/eller teoretisk vetenskaplig studie av ett problem inom området pedagogik
- att i skrift formulera, beskriva, analysera, kritiskt granska och diskutera ett valt problem på ett systematiskt sätt
- muntligt diskutera och försvara ett vetenskapligt arbete
- kritiskt granska, värdera och diskutera vetenskapliga arbeten
Kursinnehåll
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin som behandlar de påverkansprocesser genom vilka människor formas och förändras i olika sociala sammanhang under livet. Kursen omfattar två delkurser:

Forskningsmetodik, 15 hp
(Research Methodology)
Inom delkursen behandlas arbetsgången i ett forsknings- eller utredningsarbete inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. Fokus läggs vid formulering av forskningsproblem och olika vetenskapliga perspektiv/ställningstaganden och deras konsekvenser för undersökningens uppläggning, datainsamling (t ex med enkät, intervju och observation), bearbetning och analys av såväl numerisk som verbal information samt rapportering. De tekniker för bearbetning och analys som behandlas är kvantitativa metoder för deskription, för bestämning av statistiska samband, för hypotesprövningar och kvalitativa metoder för bearbetning och analys av verbal information. Kvalitetsaspekter inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning samt etiska aspekter behandlas också.

Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp
(Bachelor's essay in Education)
Inom kursen planeras, genomförs, analyseras och redovisas ett sammanhållet arbete inom pedagogik. Arbetet utformas som en kandidatuppsats i pedagogik. Fokus i kursen läggs vid genomförande och författande av kandidatuppsatsen utifrån relevant teoribildning och tidigare forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatorisk. Vidare skall en uppsats presenteras och muntligen försvaras vid ett öppet seminarium. Den studerande skall även opponera på annans uppsats och aktivt delta i minst ytterligare tre seminarier. En mer detaljerad information finns i separat kursanvisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, godkända kurser Pedagogik 1, 30 hp samt Pedagogik 2, 30 hp eller motsvarande 60hp i pedagogik.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 3, fördjupningskurs
Pedagogy 3, in-depth course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 734G43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-11-15