Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning och coachning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G42
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande teorier och synsätt som berör handledning och coachning
- beskriva och kritiskt granska olika praktiska metoder och tekniker för handledning och coachning
- analysera olika faktorer och förhållanden som kan påverka processen och dess utfall
- planera, genomföra och utvärdera handledning och/eller coachning
Kursinnehåll
I kursen behandlas grundläggande teorier och synsätt som rör handledning och coachning med tillämpning inom olika verksamhetsområden. Vidare analyseras ett urval av de praktiska arbetsformer, metoder och tekniker som finns på marknaden. Handlednings-/coachningsprocessen behandlas, tillsammans med frågor om förhållningssätt samt etiska dilemman och ställningstaganden. Under kursens gång arbetar även deltagarna praktiskt med handledning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt praktiska övningar. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separat kursanvisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning och coachning
Supervision and coaching
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 734G42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.