Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Förändringsarbete i organisationer, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Pedagogik
  Kurskod   734G39
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom området förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer
- beskriva, analysera och kritiskt granska förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer
- upprätta en utvärderingsplan för ett förändrings- och utvecklingsarbete i en organisation
Kursinnehåll
I kursen behandlas begrepp, teorier och modeller inom området förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer, t.ex. kultur, struktur, participation och systemsyn. I kursen behandlas också förutsättningar för genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer. Vidare belyses metoder och modeller för implementering, genomförande och utvärdering av förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examinationen sker muntligt och skriftligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Förändringsarbete i organisationer
Change Processes in Organizations
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 734G39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.