Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utbildningsplanering och presentationsteknik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G37
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och analysera grundläggande teoretiska perspektiv på utbildningsplanering
- redogöra för och analysera grundläggande modeller för muntlig och skriftlig presentation
- planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser
- förbereda och hålla presentationer av olika slag inför grupp
- ge konstruktiv respons på andras presentationer
Kursinnehåll
I kursen behandlas grundläggande teorier om utbildningsplanering, undervisning och presentationsteknik. Mer specifikt behandlas följande områden:
- Perspektiv på utbildningsplanering
- Metoder för behovsinventering
- Förutsättningar för planering och genomförande av utbildning
- Metoder för muntlig och skriftlig presentation
- Utvärdering av utbildningsinsatser
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utbildningsplanering och presentationsteknik
Educational Design and Presentation Skills
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 734G37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.