Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialisation och identitetsutveckling, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G35
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för teorier och begrepp som fokuserar olika aspekter av socialisation och identitetsutveckling;
- identifiera och beskriva sociala påverkansprocesser i olika kontexter;
- beskriva vilka konsekvenser social påverkan kan få för individers och gruppers formande och förändring över tid;
- problematisera hur socialisation och identitetsutveckling är relaterade till olika maktförhållanden i samhället.
Kursinnehåll
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin som behandlar de påverkansprocesser genom vilka människor formas och förändras i olika sociala sammanhang under livet. Innehållet i denna kurs ger grundläggande kunskaper om dessa sociala påverkansprocesser och dess betydelser för individers och gruppers socialisation och identitetsutveckling. Bland annat belyses frågor om hur människans bild av sig själv och av andra människor formas, på vilka sätt värderingar och normer uppstår samt hur dessa vidmakthålls/förändras. Socialisation och identitetsutveckling utgör centrala begrepp i kursen och behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och arbete i grupp. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med egna studier/studier i grupp.
Examination
Examination sker skriftligt och muntligt. Examination sker under kursens gång och i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialisation och identitetsutveckling
Socialisation and Identity Development
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 734G35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.