Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogisk översiktskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G34
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva pedagogikämnets framväxt och utveckling.
- redogöra för centrala begrepp och kunskapsområden inom pedagogikämnet.
- redogöra för och exemplifiera pedagogiska processer i olika kontexter.
- identifiera och redovisa några centrala forskningsfält inom pedagogikämnet.
Kursinnehåll
I kursen behandlas pedagogikämnets framväxt och utveckling samt grundläggande begrepp och teorier. Här belyses också olika innehållsliga områden/uppdelningar av pedagogikämnet samt pedagogiska processer inom olika kontexter såsom skola, arbetsliv och fritid. I kursen introduceras också biblioteksökning och studieteknik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogisk översiktskurs
Introduction to Education
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 734G34      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.