Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 1, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734G33
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva pedagogikämnets framväxt och utveckling
- muntligt och skriftligt redogöra för begrepp, perspektiv och teorier inom pedagogikämnet
- tillämpa begrepp, perspektiv och teorier inom pedagogikämnet genom basala analyser av specifika problem och kontexter
- planera, genomföra och utvärdera en utbildningsinsats
- ge konstruktiv respons på andras presentationer
Kursinnehåll
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin som behandlar de påverkansprocesser genom vilka människor formas och förändras i olika sociala sammanhang under livet. Kursen omfattar fyra delkurser.

Pedagogisk översiktskurs, 7,5 hp
(Introduction to Education)
I delkursen behandlas pedagogikämnets framväxt och utveckling samt grundläggande begrepp och teorier. Här belyses också olika innehållsliga områden/uppdelningar av pedagogikämnet samt pedagogiska processer inom olika kontexter såsom skola, arbetsliv och fritid. I kursen introduceras också biblioteksökning och studieteknik.

Socialisation och identitetsutveckling, 7,5 hp
(Socialisation and Identity Development)
I delkursen behandlas grundläggande kunskaper om sociala påverkansprocesser och dess betydelser för individers och gruppers socialisation och identitets¬utveckling. Bland annat belyses frågor om hur människans bild av sig själv och av andra människor formas, på vilka sätt värderingar och normer uppstår samt hur dessa vidmakthålls och förändras. Socialisation och identitets¬utveckling utgör centrala begrepp i kursen och behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv.

Perspektiv på lärande, 7,5 hp
(Perspective on Learning)
I delkursen behandlas grundläggande begrepp och teoretiska perspektiv på lärande. Frågor som tas upp är exempelvis: Vem lär? Varför lär man? Vad lärs? Hur lär man? En annan del som behandlas är förutsättningar för lärande i olika sammanhang: Vilka möjligheter till lärande finns? Vilka hinder för lärande kan identifieras? Detta belyses utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Vidare berörs i kursen relationen mellan lärande och kunskap, utbildning och undervisning: Kan lärande planeras och i så fall hur? Vad resulterar lärandet i?

Utbildningsplanering och presentationsteknik, 7,5 hp
(Educational Design and Presentation Skills)
I delkursen behandlas grundläggande teorier om utbildningsplanering, undervisning och presentationsteknik. Mer specifikt behandlas följande områden: perspektiv på utbildningsplanering, metoder för behovsinventering, förutsättningar för planering och genomförande av utbildning, metoder för muntlig och skriftlig presentation, samt utvärdering av utbildningsinsatser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 1
Pedagogy 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 734G33      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.