Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G29
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera och problematisera pedagogik som vetenskap och praktik utifrån samhällsvetenskapliga och vetenskapsfilosofiska perspektiv
- redogöra för och analysera relationen mellan utbildningssystem och det omgivande samhället
- redogöra för och tillämpa pedagogisk teori samt formulera egna tolkningar om pedagogiska processer i olika kontexter
- redogöra för, tillämpa och värdera olika forskningsansatser, -designer och -metoder samt generera och analysera empiri av olika karaktärer
- självständigt genomföra och skriftligt rapportera en vetenskaplig studie inom ämnet pedagogik
- kritiskt granska, värdera och diskutera vetenskapliga publikationer.
Kursinnehåll
Pedagogik i teori och verksamhet 15 hp
(Educational Research in Theory and Practice)
I delkursen belyses relationen mellan vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och vetenskapligt arbete inom pedagogisk forskning liksom relationen mellan pedagogik som vetenskap och praktik. Kursen behandlar också samhällsideologi och dess betydelse för utbildningsfrågor. Vidare belyses teoriers betydelse för pedagogik som praktik bl.a. genom att fenomen som socialisation, normer och makt i relationen till lärande och kunskapsutveckling berörs. Den studerande ska härigenom fördjupa förståelsen för teori som grund för pedagogisk praxis och forskning.

Uppsats 15 hp
(Thesis)
Inom delkursen ska den studerande självständigt genomföra ett uppsatsarbete, försvara arbetet och kritiskt granska andras uppsatsarbeten. Delkursen innehåller olika moment som ska hjälpa den studerande att välja, begränsa och definera ett pedagogiskt problem, belysa det och i en uppsats redovisa problem och dess bearbetning. Vidare behandlas olika designer och metoder för att generera och analysera empiri av olika karaktärer. I delkursen behandlas också etik och kvalité i vetenskapligt arbete. Redovisningen av arbetet ska uppfylla de krav som ställs på en vetenskaplig text. Vidare bör uppsatsen avspegla ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatoriska. Vidare ska en uppsats presenteras och muntligen försvaras vid ett öppet seminarium. Den studerande ska även opponera på en annan uppsats och aktivt delta i minst ytterligare tre seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd grundkurs i pedagogik, 30 hp och godkända fortsättningskurser i pedagogik, 30 hp varav Grundläggande forskningsmetodik omfattande minst 15 hp ska ingå eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 3, fördjupningskurs
Education/Pedagogics 3
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 734G29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-05-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.