Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sport Management - ledning och ledarskap i idrottsorganisationer, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G27
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera och redogöra för några centrala forskningsfält inom det idrottspedagogiska fältet
- tillämpa kunskaper om ledarskap i små och medelstora grupper
- planera, genomföra och utvärdera idrottsaktiviteter
- genomföra en empirisk studie av en idrottsaktivitet och kritiskt granska denna mot bakgrund av forskning inom området
Kursinnehåll
Kursen är en introduktion till området Sport Management. I den behandlas såväl teorier som praktiska exempel med anknytning till ledning och ledarskap i idrottsorganisationer. Efter en introduktion av området Sport Management och idrottspedagogik flyttas fokus mot ledarskap i små och medelstora grupper, samt planering och genomförande av idrottsaktiviteter. Kursen avslutas med att den studerande genomför en empirisk undersökning av en idrottsaktivitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftligt och/alternativt muntligt. Examinationen kan ske löpande eller i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sport Management - ledning och ledarskap i idrottsorganisationer, grundkurs
Sport Management - Management and Leadership in Sporting Organisations
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 734G27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-08-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.