Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogisk teori, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G26
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera och problematisera pedagogik som vetenskap och praktik utifrån samhällsvetenskapligt och vetenskapsfilosofiskt perspektiv
- tillämpa teori om pedagogiska processer i olika kontexter
- värdera olika forskningsansatser, -designer och -metoder
- kritiskt granska, värdera och diskutera vetenskapliga publikationer
- formulera problem och tolkningar utifrån ett valt intresseområde inom pedagogiken.
Kursinnehåll
I kursen behandlas relationen mellan vetenskapsfilosofi, samhällsteori samt pedagogisk teori och praktik. Analys och diskussion knyts till olika kontexter, som t ex arbetsliv, skola, fritid, social omsorg och vård. Detta sker bl.a. genom att fenomen som socialisation, normer och makt i relation till lärande och kunskapsutveckling berörs. Dessutom belyses kunskapsteoretiska aspekter som grund för utveckling av kunskap såväl individuellt som kollektivt.

Pedagogiskt forskningsarbete behandlas, varvid ansatser, datainsamlings- och analysmetoder kritiskt granskas och sätts i relation till hur vetenskapliga modeller och teorier skapas. I kursen behandlas också etik och kvalité i vetenskapligt arbete.

I kursen ingår att studenten fördjupar sina kunskaper inom ett valt intresseområde. I detta sammanhang ska några frågeställningar lyftas fram och problematiseras i relation till aktuella forskningsfält. Pedagogisk forskningslitteratur används som underlag för en diskussion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd grundkurs i pedagogik, 30 hp och godkända fortsättningskurser i pedagogik, 30 hp (motsvarande) varav Grundläggande forskningsmetodik (motsvarande) omfattande minst 15 hp ska ingå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogisk teori, fördjupningskurs
Educational Theory
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 734G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-08-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.