Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation i arbetsgrupper, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G25
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- analysera och förstå vilka faktorer som kan påverka kommunikationsprocessen i arbetsgrupper
- planera och genomföra samtal av problematisk karaktär inom arbetsgrupper
- kritiskt granska och värdera kommunikationsprocessen i arbetsgrupper
- genomföra och kritiskt granska konflikthantering i grupp.
Kursinnehåll
Kommunikation utgör en viktig förutsättning för utveckling av och arbete i grupper. Inledningsvis ges en teoretisk grund för förståelsen av grupprocesser och av kommunikation mellan människor i arbetsgrupper inom arbetsliv och utbildning. Utifrån teorier om kommunikation i grupper kommer känsliga ämnen och konfliktsituationer att utgöra särskilt fokus. I anslutning till olika teoretiska moment får studenten utifrån olika synsätt och strategier genomföra övningar av samtal kring känsliga ämnen. Vidare får studenten öva olika sätt att arbeta med konflikter inom arbetsgrupper.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bygger på föreläsningar och praktiska övningar i grupp. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstarten. Förutom schemalagd tid förväntas studenten arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen och/ eller i slutet av kursen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p (30 hp) godkända inom beteendevetenskapligt område eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation i arbetsgrupper, fortsättningskurs
Human communication in work groups
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA