Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning - att lära och utveckla professionell handledning, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och förklara grundläggande teorier och synsätt som berör handledning inom utbildning och arbetsliv
- analysera och förstå vilka processer som kan påverka handledningen
- beskriva och kritiskt granska olika metoder och tekniker för handledningsarbete
- planera och genomföra eget handledningsarbete
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i handledning med tillämpning inom både utbildning och arbetsliv. I kursen belyses teorier och strategier relaterade till arbetsformer, metoder och tekniker för handledningsarbetet. Vidare behandlas processer i handledningsarbetet samt etiska dilemman och ställningstaganden i detta arbete. Under kursens gång arbetar deltagarna med eget handledningsarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända inom beteendevetenskapligt område eller socialt arbete. Dessutom krävs att den studerande har handledande uppgifter i sin nuvarande yrkesutövning, vilket tydligt skall intygas av arbetsgivare.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning - att lära och utveckla professionell handledning, fortsättningskurs
Supervision - to Learn and Develop Professional Supervision
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 734G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.