Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utvärdering för lärande och utveckling, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G21
Mål
Eftergenomgången kurs ska studenten kunna
- beskriva, analysera och kritiskt granska olika teorier om utvärdering
- analysera och förstå vilka faktorer som har betydelse vid utvärderingsarbete
- beskriva och kritiskt granska olika metoder och tekniker för utvärdering
- planera och genomföra egen utvärdering
Kursinnehåll
En grundläggande utgångspunkt i kursen är att se utvärdering som ett arbetsinstrument för lärande och utveckling inom verksamheten i både offentlig och privat sektor. I kursen behandlas också olika utvärderingsmetoder och inom kursens ram kommer det att ges möjlighet till praktisk tillämpning av dessa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och pratiska övningar. Obligatoriska moment meddelas vid kursstart. Den totala kursarbetstiden motsvarar i genomsnitt 20 timmars arbete per vecka.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända inom beteendevetenskapligt område, socialt arbete eller företagsekonomi eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utvärdering för lärande och utveckling, fortsättningskurs
Evaluation as a Tool for Learning and Development
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 734G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   A     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.