Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap i förändring, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G18
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva, analysera och kritiskt granska olika teorier om ledarskap
- kritiskt granska aktuella trender som rör ledarskapsfrågor
- beskriva och analysera ledarskap som en pedagogisk påverkansprocess när det gäller förändring och utveckling i organisationer.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas ledarskap och förändrade synsätt på ledarskap utifrån flera teoretiska perspektiv och traditioner. Historiska, konstruktionistiska och kontextuella perspektiv kommer att fokuseras. Nyare perspektiv och forskning som exempelvis ledarskap och genus kommer också att behandlas på kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. De studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p (30 hp) godkända inom beteendevetenskapligt område, socialt arbete eller företagsekonomi alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap i förändring, fortsättningskurs
Leadership in change
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA