Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande forskningsmetodik, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och metoder inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning,
- genomföra vetenskapliga undersökningar med tonvikten på insamling, bearbetning och analys av information för att belysa olika typer av frågeställningar,
- granska och värdera egna och andras resultat med hänsyn till vetenskapliga ställningstaganden, samt metodologiska och etiska överväganden.
Kursinnehåll
Kursen ska ses som en helhet, men är av administrativa skäl uppdelad i tre delkurser:

Vetenskaplig kunskapsbildning, 6 hp
I denna delkurs behandlas vetenskapliga perspektiv och formulering av forskningsproblem. Fokus läggs vid olika vetenskapliga ställningstaganden och deras konsekvenser för datainsamling, bearbetning, tolkning och rapportering. Delkursens innehåll utgör en förberedelse inför de studier som ska genomföras med kvantitativa och kvalitativa ansatser i delkurserna två och tre.

Bearbetning och rapportering, kvantitativa metoder, 4,5 hp
I denna delkurs genomför studenterna en mindre kvantitativ studie vilken inbegriper planering, datainsamling, analys och skriftlig rapportering.

Bearbetning och rapportering, kvalitativa metoder, 4,5 hp
I denna delkurs genomför studenterna en mindre kvalitativ studie vilket inbegriper planering, datainsamling, analys och skriftlig rapportering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar samt genom olika obligatoriska övnings- och tillämpningsmoment. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examination sker löpande under kursen och i slutet av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända inom beteendevetenskapligt område, socialt arbete eller ekonomiskt område (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande forskningsmetodik, fortsättningskurs
Basic Research Methodology in Behavioural Science
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.