Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Organisation och förändringsarbete: Arbetslivets pedagogik II , 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och förklara grundläggande teoretiska begrepp och synsätt inom organisationsteorin.
- beskriva och analysera ett arbete/en organisation utifrån olika organisationsteoretiska perspektiv.
- redogöra för och förklara grundläggande teoretiska begrepp och synsätt som rör förändringsarbeten i arbetslivet.
- beskriva och analysera olika strategier och metoder för förändringsarbeten i organisationer.
- beskriva och analysera organisationer och förändringsarbeten i arbetslivet, exempelvis utifrån etnicitets- och genusperspektiv.
Kursinnehåll
Organisationsteori, 7,5 hp
I delkursen behandlas olika organisationsteoretiska perspektiv, som utgör en grund för förståelse för hur organisationers struktur och verksamhet formas, upprätthålls och förändras. Vidare behandlas olika former för organisering av arbete. Även metoder för kvalitetsutveckling behandlas, särskilt i relation till nya former av arbetsorganisationer.

Förändringsarbete, 7,5 hp
I delkursen presenteras grundläggande teoretiska begrepp och synsätt som rör förändringsarbeten i arbetslivet. Vidare behandlas olika strategier och metoder för förändringsarbete. Särskilt uppmärksammas organisationsutveckling samt frågor om hur komplexa organisationer kan anpassas till snabbt förändrade villkor i omvärlden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar, seminarier och skriftliga arbeten. De studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p (30 hp) godkända inom beteendevetenskapligt område, socialt arbete eller företagsekonomi alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Organisation och förändringsarbete: Arbetslivets pedagogik II
Organizational theory and Organizational change
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA