Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utbildning och lärande i arbetslivet: Arbetslivets pedagogik I (nätkurs), 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utifrån aktuell forskning diskutera och problematisera frågor om arbetslivets omvandling och dess betydelse för kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.
- beskriva och analysera frågor rörande utbildning och lärande i arbetslivet.
- planera, organisera och utvärdera utbildning och andra former av kompetensutveckling.
- genomföra och presentera enklare empiriska undersökningar rörande utbildning och lärande i arbetslivet.
- navigera i en informationsteknisk plattform, delta och samarbeta med andra online.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas dels lärande på individ- och organisationsnivå, dess förutsättningar, processer och resultat samt dels de klassiska pedagogiska frågorna "vem ska få vad, hur och varför". Särskild uppmärksamhet ägnas åt samspelet mellan individers lärande och det lärande som sker inom en hel organisation. Olika teoretiska perspektiv på lärandet samt olika former av organisationsteori behandlas.

Vidare behandlas olika former av utbildning och träning inom företag och andra organisationer. Aktuella begrepp och utvecklingstendenser som t ex "kompetensutveckling" och "human resource management" uppmärksammas och görs till föremål för kritisk analys. Stort utrymme ges för teori och forskning om olika metoder och verktyg för planering, design och utvärdering av utbildning.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en distanskurs via Internet. Alla kontakter med kursdeltagare sinsemellan och mellan kursdeltagare och lärare sker via ett nätbaserat kursadministrativt program. Frågor diskuteras med andra kursdeltagare och med lärare via nätet. Ett särskilt diskussionsforum med för kursen relevanta frågeställningar arrangeras.

Förutom den tid som används för att delta och samarbeta med andra online förväntas de studerande arbeta med självstudier enskilt eller i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 p (30 hp) godkända inom beteendevetenskapligt område, socialt arbete eller företagsekonomi alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utbildning och lärande i arbetslivet: Arbetslivets pedagogik I (nätkurs)
Work-Based Education and Training: Education and Learning in Working Life
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA