Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, fortsättningskurs
Pedagogía Intercultural, identidad y globalización, nivel formativo, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- ha utvecklat sina färdigheter i att skriva vetenskapliga texter.
- ha kunskap om vuxnas lärande och folkligt bildningsarbete i ett internationellt perspektiv
- ha ökat sin förmåga att uppleva och analysera sin omvärld utifrån begreppen interkulturalitet, identitet och globalisering
- ha ökat sin medvetenhet om hur globala processer inverkar på familj, skola, samhälle, arbetsliv och kulturliv
- kunna omsätta sina kunskaper i ökad förmåga att undersöka, planera och skapa förutsättningar för interkulturellt bildningsarbete.
Kursinnehåll
Genom kursen ska den studerande utveckla sina kunskaper om interkulturella synsätt på kunskap och lärande ur individuella, institutionella och samhälleliga perspektiv.
Lärande, etnicitet och kulturmöten i en globaliserad värld, 15 hp.
Learning, etnicity and cultural exchange in a globalized world.
Kursen behandlar kunskapsutveckling i och kunskapsutbyte mellan olika kulturer sett i individuellt, interpersonellt, strukturellt och internationellt perspektiv. I fokus står vuxnas lärande och folklig bildning med beaktande av kulturell och etnisk identitet.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i ett kulturellt jämförande perspektiv, 7,5 hp.
Scientific theories and research methods in a culturally comparative perspective.
Kursen behandlar främst participatoriska och aktionsinriktade forskningsmetoder med internationella jämförelser av bruket av sådana metoder i relation till skilda problem och frågeställningar.

Projektarbete med inriktning på interkulturellt och identitetsskapande bildningsarbete, 7,5 hp.
Project work focused on intercultural and identity building education.
Med utgångspunkt dels i egna och andras pedagogiska erfarenheter och dels utifrån valda problemställningar adekvat teori genomförs ett projektarbete som kritiskt granskas och bedöms vid ett slutseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distanskurs med återkommande seminarier i respektive land. Under och mellan seminarierna arbetar deltagarna i mindre grupper med analys- och skrivuppgifter utifrån självständiga litteratur- och fältstudier med upplevelse- och analysuppgifter.
Vid seminarietillfällena förekommer föreläsningar, gruppövningar och enskild reflektion, och i möjligaste mån tillvaratas folkliga kulturuttryck med viktig interkulturellt innehåll. Stor vikt läggs vid komparativa studier genom samverkan mellan deltagare från skilda kulturella miljöer. Varje deltagare gör ett självständigt arbete som dokumenteras, presenteras och diskuteras i kursen.
Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av förelagda uppgifter individuellt och i grupp. Ett aktivt deltagande i seminarierna krävs.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, 1-20p (30hp), (grundkurs) eller motsv. (Som motsv räknas t ex pedagogikstudier omfattande minst 20 p (30hp) i kombination med dokumenterat kunnande i kulturmötesfrågor.)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, fortsättningskurs Pedagogía Intercultural, identidad y globalización, nivel formativo
Intercultural Pedagogy, Identity and Globalization
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: 734G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA