Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, grundkurs , 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha kunskap om vuxnas lärande och folkligt bildningsarbete i ett internationellt och interkulturellt perspektiv
- ha ökat sin medvetenhet om hur globala processer inverkar på familj, skola, samhälle, arbetsliv och kulturliv
- kunna analysera sin omvärld utifrån begreppen interkulturalitet, identitet och globalisering
- ha förmågan att undersöka och reflektera över förutsättningar för interkulturellt bildningsarbete.
Kursinnehåll
Introduktion till interkulturell pedagogik, 15 hp.
Bildningsarbete inom akademi och sociala rörelser som verktyg för kunskapande och folklig mobilisering utifrån skilda traditioner och i ett internationellt och interkulturellt perspektiv.
Pedagogiska förhållningssätt i skilda kulturtraditioner med speciell fokusering på olika former för mångdimensionellt och interkulturellt lärande.
Interkulturell kommunikation i ett pedagogiskt, didaktiskt och metodologiskt perspektiv med särskilt beaktande av makt- och hegemoniaspekter.
Globaliseringsprocessen och dess inverkan på identitets• och kulturfrågor ur främst ett lokalt och etniskt perspektiv.

Självständigt fördjupningsarbete 15 hp.
Varje deltagare gör ett självständigt arbete som dokumenteras, presenteras och diskuteras i kursen.
Vetenskap och forskning i interkulturell pedagogik
Undervisning/Arbetsformer
Innehållet utgår från deltagarnas erfarenheter och bearbetas tematiskt. Kursen ges som distanskurs med återkommande seminarier i respektive land. Under och mellan seminarierna arbetar deltagarna i mindre grupper med självständiga litteratur- och fältstudier med upplevelse- och analysuppgifter.
Vid seminarietillfällena förekommer föreläsningar, gruppövningar och enskild reflektion. I möjligaste mån tillvaratas folkliga kulturuttryck med viktigt interkulturellt innehåll. Studierna organiseras med hjälp av studiehandledning och individuella studieplaner samt i möjligaste mån även med hjälp av IKT-stöd.
Stor vikt läggs vid komparativa studier genom samverkan mellan deltagare från skilda kulturella miljöer.
Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av förelagda uppgifter individuellt och i grupp. Ett aktivt deltagande i seminarierna krävs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering, grundkurs
Intercultural pedagogy, identity and globalization
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.