Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Uppsatsarbete i pedagogik, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera och formulera ett forskningsproblem samt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom traditionen för human-, beteende- och samhällsvetenskaplig forskning,
- relatera det valda forskningsproblemet till relevant teori,
- tillämpa och värdera olika forskningsansatser, -designer och -metoder samt generera och analysera för forskningsarbetet relevant empiri,
- självständigt genomföra och skriftligt rapportera en vetenskaplig studie inom ämnet pedagogik,
- kritiskt granska och värdera egna och andras resultat med hänsyn till vetenskapliga ställningstaganden, samt till metodologiska och etiska överväganden.
- kritiskt granska, värdera och diskutera en vetenskaplig publikation.
Kursinnehåll
I kursen tränas studenten i att självständigt genomföra ett uppsatsarbete, att försvara arbetet och att kritiskt granska andra uppsatsarbeten. Kursen innehåller olika inslag som ska hjälpa den studerande att välja, avgränsa och definiera ett pedagogiskt problem, belysa det och i en uppsats redovisa problemet och dess bearbetning. Redovisningen av arbetet ska uppfylla de krav som stalls på en vetenskaplig text. Vidare bör uppsatsen avspegla ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av seminarier och handledning. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatorisk. Vidare skall en uppsats presenteras och muntligen försvaras vid ett öppet seminarium. Den studerande skall även opponera på annans uppsats och aktivt delta i minst ytterligare tre seminarier.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd grundkurs i pedagogik, 20 p (30 hp) och godkända fortsättningskurser i pedagogik, 20 p (30 hp) (motsvarande) varav Grundläggande forskningsmetodik (motsvarande) omfattande minst 10 p (15 hp) ska ingå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Uppsatsarbete i pedagogik, fördjupningskurs
Bachelor Thesis in Education, Specialized Course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     PEA   SA