Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera och problematisera pedagogik som vetenskap och praktik utifrån vetenskapsfilosofiska samt beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv
- tillämpa pedagogisk teori där lärande och kunskap sätts i relation till socialisation, fostran, demokrati och livslångt lärande
- kritiskt granska, värdera och tolka pedagogiska processer i olika kontexter.
Kursinnehåll
I kursen behandlas pedagogikämnet som disciplin ur historisk, filosofisk och vetenskaplig synvinkel. Olika teoretiska perspektiv där begrepp som kunskap, lärande, påverkan, interaktion, kommunikation och socialisation behandlas och problematiseras. Lärande och dess förutsättningar relateras till individ, grupp, organisations- och samhällsnivå, samt till hur lärande sker i olika kontexter, som t ex i skola, utbildning, vardags- respektive arbetsliv. Fenomen som socialisation, normer och makt i relation till lärande och kunskapsutveckling behandlas och kopplas till fostran, demokrati, jämlikhet och lärandet som en livslång process.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången grundkurs i pedagogik med minst 15 p (22,5 hp) godkända (motsvarande) eller Beteendevetenskaplig grundkurs med minst 29 p (43,5 hp) (enl särskild specificering) godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik, fortsättningskurs
Education 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA