Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik grundkurs (halvfart), 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   734G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
-redogöra för vetenskapsteoretiska perspektiv av betydelse för pedagogikämnet,
-beskriva och exemplifiera pedagogik som vetenskapligt ämne utifrån centrala företeelser och begrepp som kunskap, lärande, utveckling, påverkan, utbildning och undervisning,
-formulera och diskutera pedagogiska frågeställningar på individ-, grupp- och samhällsnivå i relation till centrala företeelser och begrepp inom pedagogisk vetenskap,
-reflektera över och värdera sitt eget lärande,
-planera, genomföra och utvärdera en mindre utbildningsinsats.
Kursinnehåll
Pedagogik i vetenskap och vardag, 7,5 hp
I delkursen behandlas vetenskapsteoretiska perspektiv och pedagogisk filosofi i relation till pedagogikämnets utveckling. Den studerande tränar sig i kritiskt tänkande och perspektivtagande, muntlig och skriftlig argumentation, att ge och ta emot återkoppling samt att arbeta i grupp. Den studerande får i detta sammanhang även möjlighet att reflektera över sitt "eget" lärande, bl a i relation till de akademiska studierna.

Kunskap och lärande, 7,5 hp
I denna delkurs behandlas olika aspekter på kunskap och hur denna genereras samt hur detta kan relateras till lärande. Fenomenet lärande utreds bl a genom att följande frågor bearbetas; Vad kan lärande vara och hur kan lärande ske i olika sammanhang?

Utveckling och påverkan, 7,5 hp
Utgångspunkten för denna delkurs är föreställningen om att människan utvecklas hela livet och ständigt påverkar och påverkas av sin omgivning. Olika faktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå får konsekvenser för människors val vad gäller utbildning och arbete. Inom delkursen behandlas utveckling och påverkan i relation till begrepp som klass, genus och etnicitet. Delkursens syfte är att öka förståelsen för människors vägval och utveckling.

Utbildning och undervisning, 7,5 hp
Med utgångspunkt i de föregående delkurserna behandlas här olika sätt att se på planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatser liksom den ömsesidiga relationen mellan utbildning och samhälle. Inom delkursen utvecklar den studerande sina kunskaper genom att arbeta med en fördjupad frågeställning relaterad till pedagogisk praktik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är en uppgifts- och gruppbaserad distanskurs som huvudsakligen genomförs med hjälp av Internet och en utbildningsplattform. Studiehandledning och direktkontakt med lärare och andra kursdeltagare sker "online" via internet liksom deltagarnas aktiva medverkan i det gruppbaserade arbetet. Även handledning av uppgifter samt examinationer genomförs i huvudsak med stöd av en utbildningsplattform.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och arbets-/tillämpningsuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik grundkurs (halvfart)
Education, basic level
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 734G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA