Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogik 4, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   734A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utifrån ett eget valt problemområde självständigt söka, identifiera och kritiskt granska relevanta vetenskapliga texter inom pedagogikämnet.
- sammanställa en skriftlig kunskapsöversikt där nationell och internationell forskning relevant för valt problemområde används på ett självständigt sätt och där den kritiska reflektionen sätts i centrum.
- granska och värdera forskningsarbeten med hänsyn till vetenskapliga ställningstaganden, metodologiska och etiska överväganden i relation till kvalitet i forskningsarbete.
- analysera och kritiskt granska olika vetenskapsteoretiska inriktningar och forskningsmetoder inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning.
- använda multivariata statistiska metoder för bearbetning och analys av numerisk information, samt avancerade kvalitativa metoder för bearbetning och analys av verbal information.
- självständigt identifiera, avgränsa, utforma och utföra ett uppsatsarbete med relevans för teoribildningen inom pedagogikämnet.
- på ett vetenskapligt sätt diskutera och försvara sin uppsats.
- kritiskt granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser med vetenskaplig medvetenhet.
Kursinnehåll
Kursen omfattar tre delkurser:

Teoretisk fördjupningskurs i pedagogik, 7,5 hp
(Theoretical Deepening in Education)
Inom delkursen fördjupas kunskaperna om ett för studenten valfritt område inom pedagogikämnet som studenten ämnar skriva sin magisteruppsats i. Den studerande ska utifrån ett preliminärt syfte/forskningsproblem söka, läsa och sammanställa vetenskapliga artiklar och avhandlingar för att dels kunna beskriva forskningsläget (tidigare forskning), dels kunna redogöra för en teoretisk utgångspunkt som är relevant för och möjlig att tillämpa inom ramen för uppsatsarbetet.


Fördjupad forskningsmetodik i pedagogik, 7,5 hp
(Advanced Research Methodology in Education)
Inom delkursen behandlas och problematiseras arbetsgången i ett forsknings- eller utredningsarbete inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. Här behandlas kvalitetsaspekter i vetenskapligt arbete samt olika tekniker för bearbetning och analys av empiri av olika slag, dels multivariata statistiska metoder för numerisk information, dels mer avancerade kvalitativa metoder för verbal information. Denna delkurs samläses med studenter från Masterprogrammet i Human Resource Management and Development. Den studerande ska fördjupa sina metodkunskaper inom ett område av relevans för det egna uppsatsarbetet.

Magisteruppsats i pedagogik, 15 hp
(Master's thesis in Education)
Inom delkursen tillämpas kunskaperna från de båda tidigare delkurserna genom att den studerande under handledning genomför ett självständigt uppsatsarbete. I denna process ingår att arbetet ska kännetecknas av ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt med hänsyn till vetenskapliga, metodologiska och etiska överväganden. Detta uppsatsarbete ska den studerande även muntlig försvara på ett seminarium samt även opponera på en annan uppsats. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på avancerad nivå.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Uppsatsarbetet genomförs företrädesvis i par under handledning, där teori- och metodfrågor diskuteras. Vid dessa handledningstillfällen får studenterna möjlighet att dela erfarenheter och diskutera sitt uppsatsarbete med andra studenter och handledare. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Den studerande ska presentera och muntligen försvara sin uppsats vid ett öppet seminarium samt även opponera på annans uppsats. En mer detaljerad information om obligatorisk närvaro vid viss undervisning finns i separat kursanvisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Pedagogik 1 (30 hp), Pedagogik 2 (30 hp) samt Pedagogik 3 (30 hp) eller motsvarande pedagogikkurser på grundnivå vari skall ingå en kandidatuppsats om 15 hp. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogik 4
Education 4
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 734A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.