Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
History of European Identity, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Statsvetenskap
Ämnesområde Statsvetenskap - ST2
  Kurskod   733G40
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för hur den europeiska identiteten har utvecklats politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt
- diskutera europeisk identitet, internationalism och nationalism.
Kursinnehåll
Kursen behandlar den europeiska identiteten. En bärande tanke är att Europas historia kan ses som ett föränderligt nätverk som gör det möjligt att utbyta idéer, varor och kulturer. En viktig fråga är vad som kan ena och vad som kan splittra Europa. Begreppet internationalism och nationalism diskuteras även.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, samt aktivt deltagande i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier (60 ects poäng) inom relevanta ämnen (t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia) där minst hälften är inom statsvetenskap eller motsvarande.
Dokumenterad förmåga att tillgodogöra sig undervisning på engelska, motsvarande Engelska B eller Engelska 6 vid internationellt erkända test, t ex TOEFL (minimum: Paper based 575 + TWE 4,5, Internetbaserat 90), IELTS, academic (minimum generellt 6,5, ingen del under 5,5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
History of European Identity
History of European Identity
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 733G40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.