Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
FN i världspolitiken, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   733G31
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för FN:s historia, organisation och arbetssätt.
- redogöra för och kritiskt diskutera FN:s roll i världspolitiken i förhållande till staters utrikespolitik, stormakternas inflytande, samt den internationella rätten.
- redogöra för och kritiskt diskutera FN:s grundläggande idéer, hur de formats och debatterats.
- självständigt författa och diskutera ett fritt valt ämne med anknytning till FN.
Kursinnehåll
Kursen behandlar FN och FNs framtida utveckling är på väg. FN är i dag en väsentlig aktör i den internationella politiken, men är också fokus för en livlig debatt om den internationella rättsordningens utveckling. Samtidigt hörs starka röster för reformering av världsorganisationen, dess struktur och mandat.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. Moment som innebär examination är obligatoriska.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen samt författande av en mindre uppsats som presenteras vid ett seminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
FN i världspolitiken
The UN in World Politics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 733G31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.