Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
European Democratic Culture, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Statsvetenskap - ST2
Ämnesområde Statsvetenskap
  Kurskod   733G18
Mål
The aim of this course is that students shall attain a broad understanding of Europe as constantly evolving, shaped by complex political, economic, social and cultural dynamics, and as an actor in a global perspective. To this end the course addresses the theme of European integration − and disintegration − from an interdisciplinary standpoint, thereby enabling students to explore patterns of trans−national interconnections and interdependence in broad temporal and spatial terms. A further aim of the course is thus that students shall acquire the tools and abilities to analyse ideational as well as institutional aspects of the formation of Europe and European relations.
Kursinnehåll
In this course historical and contemporary notions of European and national citizenship are examined. A bearing thought is that even though the idea of democracy by no means has been universally accepted or taken for granted in Europe, the development of a democratic culture has played a central role in European politics since the French Revolution. Even today the
question of democratic forms for European governance are central to many political controversies. The ideas and practice of democracy are discussed, as well the enemies of democracy and the ambitions of democratic parties in Europe.
Undervisning/Arbetsformer
All tuition is in English. This course will be delivered by means of lectures and seminars.
Examination
The examination includes written papers and active
participation in seminars. Examinations are in English.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full time undergraduate study in relevant subjects, eg. politics, economics, law, history, geography. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an nternationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
European Democratic Culture
European Democratic Culture
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 733G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - ST2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ST2   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-12-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.